Середа, 21.04.2021
Професійно-технічне училище №88
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
2010 рік - річниця
Професійно Технічній освіті -70

       Історичні дослідження довели, що підвалини професійної освіти як організованої системи підготовки кваліфікованих спеціалістів було закладено ще в часи Київської Русі, коли Ярославом Мудрим при Софії Київській (Х1 ст.) була заснована школа перекладачів і переписувачів. Традиції професійної підготовки молоді продовжилися у діяльності ремісничих цехів українського середньовіччя, коли досить розвинутою була система індивідуального учнівства, у козацькому суспільстві та на Слобожанщині у другій половині ХУ11-ХУ111 ст. України. У травні 1804 року в Чернігові почала працювати перша реміснича школа.

     Професійна освіта, як єдина соціально-педагогічна система в Російській імперії, почала формуватися лише наприкінці Х1Х ст.., коли суспільні потреби у підготовлених кваліфікованих робітничих кадрах стали особливо гострими, а царський уряд був вимушений вжити ряд заходів до створення кількох систем підготовки кваліфікованих спеціалістів.

     Відзначають такі періоди в розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні:

     Перший період – з 1888 р. до 1980 р. У цей час було закладено нормативну базу для функціонування системи підготовки робітничих кадрів. В Україні формувалися кілька систем нижчої професійної освіти: промислово-технічна освіта, підготовка спеціалістів для водного та залізничного транспорту, сільськогосподарська освіт, жіноча професійна освіта, мережа курсів на виробництві. Масово поширювалися нижчі ремісничі школи, в яких здійснювалася підготовка робітничих кадрів для кустарного та промислового виробництва.

     Другий період – 1920 – 1929 рр. Була створена українська освітня система, складовою частиною якої була система нижчої професійної освіти. На підставі постанови ЦВК і РНК СРСР «Про встановлення єдиної системи індустріально-технічної освіти» визначалося три єдині форми підготовки і перепідготовки кваліфікованих робітників у системі індустріально-технічної освіти: шкільне навчання, додаткова (кадрова) освіта для зайнятих на виробництві, заочне навчання; два типи освітніх закладів – школи фабрично-заводського учеництва (ФЗУ) та нижні професійно-технічні школи.

    Третій період – 1929 – 1940 рр. Підготовка робітничих кадрів була передана господарським наркоматам. З  кожним роком зростала кількість ФЗУ.

     Четвертий період – 1940 – 1959 рр. У цей час була створена і функціонувала державна система трудових резервів.

     П ятий період – 1959 – 1991 рр. Всі навчальні заклади трудових резервів реорганізувалися в професійно-технічні училища (ПТУ).

     Шостий період – розпочинається з 1991 року, з часу проголошення незалежності України. У цей час тривають пошуки власного шляху розбудови системи професійно-технічної освіти, адаптація її до ринкової економіки, приймається перший в історії України Закон «Про професійно-технічну освіту» (1998р.).

     У 1997 році було зареєстровано періодичне видання науково-методичний журнал «Професійно-технічна освіта», на сторінках якого висвітлюються основні стратегічні питання розвитку ПТО.

     ПТУ поступово стали перетворюватися у багатофункціональні регіональні та галузеві професійні освітні центри. Почали формуватися також інші навчальні заклади професійної освіти, курси для перепідготовки незайнятого населення. З явилися вищі професійні училища, центри ПТО, професійні ліцеї.

     Діяльність ЦПТО спрямована на підвищення кваліфікації і перепідготовку робітників і молодих спеціалістів, які впроваджують нові технології виробництва або сфери послуг.

     Система професійного навчання відіграє важливу функцію в становленні нашої незалежної держави – відтворення кваліфікованих трудових ресурсів, 2/3 всіх працюючих в Україні мають початкову професійно-технічну освіту.

     Провідною ознакою сучасного виробництва є інтелектуалізація, перехід від ручної праці до організації та управління технічними процесами на робочому місці.  Майбутній робітник повинен бути не тільки грамотним, а й компетентним, тобто повинен вміло використовувати одержані знання в умовах сучасного виробництва, вміло орієнтуватися у виробничій ситуації, вирішувати виробничі проблеми, швидко перебудовуватися на виконання інших завдань – тобто жити в умовах ринкової економіки.

    Система професійно-технічної освіти як складова системи освіти України спрямована на забезпечення оволодіння учнями загальних і трудових навичок, які дають змогу їм працевлаштовуватися або відкривати власну справу, підвищувати продуктивність праці, використовувати нові технології, вирішувати виробничі завдання з урахуванням змін на ринку праці.

 

     ПТУ-88 є державним професійно-технічним навчальним закладом за другим атестаційним рівнем, який забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодіння робітничими професіями та кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей.

     Згідно з рішенням виконкому Магдалинівської ради народних депутатів (рішення № 87 від 22.03.1991 року) на базі ремонтно-транспортного підприємства та профтехучилища створено навчально-виробниче об’єднання  «Агропромтехніка». 17 березня 1992 року перейменовано в Магдалинівське районне експериментальне об’єднання «Агропромтехніка». Наказом обласного управління освіти від 04.01.1995 року НВО «Агропромтехніка» припинило свою діяльність і ПТУ-88 стало окремою структурною одиницею з положенням ПТУ.

     Училище збудовано за типовим проектом .Проектна потужність навчального закладу 320 чоловік.  Сьогодні матеріальна база училища – це 8 навчальних кабінетів із природничо-математичних наук, гуманітарних, загально-технічних дисциплін, 6 кабінетів із спец. дисциплін, 5 лабораторій, 3 навчальні майстерні, їдальня, спортивний зал,  бібліотека, 1 комп’ютерний клас . Училище має вихід у комп’ютерну мережу Інтернет  Є молодіжний готель для проживання іногородніх учнів.

     В даний час ПТУ-88 здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників за фахом: «Кухар», «Тракторист-машиніст с\г виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів категорії «С», «Муляр, штукатур», «Тракторист-машиніст с/г виробництва, водій автотранспортних засобів категорії «С», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп’ютерного набору», «Робітник фермерського господарства».

     Учні навчаються на базі 11 класів терміном 1 рік - 1,5 роки та на базі 9 класів – 3 роки – 3,5 роки навчання, отримують  атестат про повну загальну середню освіту  і диплом кваліфікованого робітника.

    На базі училища постійно проводиться курсова підготовка: володій категорії «В»,»С», тракторист-машиніст, кухар, оператор комп’ютерного набору.

     Училище співпрацює з районним центром зайнятості з питань підготовки та перепідготовки фахівців, збільшується кількість професій, за якими здійснюється перепідготовка незайнятого населення .На нашій базі проводяться різноманітні семінари, курси підвищення кваліфікації.

     Педагогічну діяльність в училищі здійснює 31 педагогічний працівник, які застосовують на уроках теоретичного та виробничого навчання свої вміння та навички .Є консультантом  і помічником учня.

     Виробниче навчання та практика учнів за професіями проходять на базі підприємств та фермерських (селянських) господарствах району.

     В училищі працюють предметні гуртки, спортивні секції, проводяться різноманітні конкурси та змагання. Учні училища приймають участь в районних і обласних конкурсах та змаганнях, громадському житті  нашого селища.

     В минулому навчальному році училище  прийняло участь в конкурсі на кращу організацію харчування, конкурсі-огляді житлово-побутових умов в гуртожитку, огляді художньої самодіяльності «Фестивальний диво грай профтехосвіти» В цих конкурсах зайняли третє місце і були нагороджені грамотами та цінними подарунками.

Що ж таке ПТО?

        Професі́йно-техні́чна осві́та — складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Здобувається у професійно-технічних навчальних закладах.

       Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.

      Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних і інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.

       Професійно-технічна освіта здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

     Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії). Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».


       Професійно-технічна освіта має три ступені. Відповідно до ступенів професійно-технічної освіти встановлюється три атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів.

На першому ступені професійно-технічної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з технологічно нескладних, простих за своїми виробничими діями і операціями професій, що дає змогу робітнику вільно працювати з раніше вивченими предметами, об'єктами, виконувати конкретні дії, виробничі операції та роботи під контролем робітника з більшим досвідом і вищим рівнем кваліфікації. Навчання здійснюється шляхом прискореного формування необхідних умінь і навичок у учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів першого атестаційного рівня та шляхом індивідуального чи групового навчання на виробництві, у сфері послуг.

До професійно-технічних навчальних закладів першого атестаційного рівня належать:

 • навчальні курси певного професійного спрямування;
 • професійні школи;
 • навчально-курсові комбінати;
 • автомобільні навчальні комбінати;
 • інші прирівняні до них навчальні заклади.

Навчання на першому ступені не вимагає від учнів, слухачів базової чи повної загальної середньої освіти. Нормативний термін навчання не повинен перевищувати 1 року.

Навчання на першому ступені завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво.


На другому ступені професійно-технічної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику самостійно виконувати по пам'яті чи з допомогою технологічних карт, інструкцій, креслень або іншої документації типові дії, виробничі операції, роботи за встановленими нормами часу і забезпечувати необхідну якість. Навчання здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня і вимагає, як правило, від учнів, слухачів базової загальної середньої освіти.

До професійно-технічних навчальних закладів другого атестаційного рівня належать:

 • професійно-технічні училища відповідного профілю;
 • професійно-художні училища;
 • художні професійно-технічні училища;
 • училища-агрофірми;
 • училища-заводи;
 • навчально-виробничі центри;
 • навчальні центри;
 • інші прирівняні до них навчальні заклади.

Учні, слухачі можуть одночасно з отриманням професії здобувати у професійно-технічному або в іншому навчальному закладі повну загальну середню освіту. Нормативний термін навчання не повинен перевищувати:

 • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, — 1,5 року;
 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, — 4 роки;
 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повну загальну середню освіту, — 2 роки.

Навчання на другому ступені завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається диплом.

На третьому ступені професійно-технічної освіти забезпечується формування високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику чи службовцю на основі отриманих знань та вивчених раніше типових дій самостійно виконувати складні виробничі операції, продуктивні дії, створювати алгоритми діяльності у нетипових ситуаціях.

Навчання здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах третього атестаційного рівня і вимагає від учнів, слухачів повної загальної середньої освіти.

До професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня належать:

 • вищі професійні училища;
 • вищі художні професійно-технічні училища;
 • вищі училища-агрофірми;
 • центри професійно-технічної освіти;
 • центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • інші прирівняні до них навчальні заклади.

Нормативний термін навчання повинен перевищувати 2 років. Навчання завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та, за умови закінчення відповідного курсу навчання в акредитованому професійно-технічному навчальному закладі, - кваліфікація молодшого спеціаліста і видаються дипломи.

Післядипломна освіта кваліфікованих робітників здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах усіх атестаційних рівнів за відповідними навчальними планами та навчальними програмами і включає різні форми підвищення кваліфікації та перепідготовку робітників і службовців. Нормативний термін навчання визначається навчальними планами та навчальними програмами, але не повинен перевищувати 1 року. Навчання в закладах системи післядипломної освіти завершується кваліфікаційною атестацією. Особи, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, отримують документ встановленого зразка.

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Copyright MyCorp © 2021